Böcker och texter av Annika Spalde

Böckerna kan köpas från förlagen eller från en internetbokhandel.

Ett brinnande hjärta: Om mystik och engagemang

Författare: Annika Spalde

”Att vara en mystiker handlar om att låta Guds passion för livet bli min egen. Om att bejaka Guds andes närvaro i allt och alla, och låta denna medvetenhet få konsekvenser för hur jag lever mitt liv.”
Annika Spalde

Mystik är inte något bara för nunnor och munkar; det är en livsväg som vi alla kan välja. I denna bok utforskas vad ett mystikt förhållningssätt kan betyda för vanliga kvinnor och män i världen. Hur upptäcker vi den gudsnärvaro som vi har inom oss? Den mystika traditionen lär oss att Gud är inneboende i världen. Vad betyder det för hur vi förhåller oss till skapelsen med alla dess invånare – människor och djur? Hur kan vi låta medkänsla och engagemang för rättvisa prägla våra liv och så praktisera mystik i handling?

Leva etiskt: om att ta ansvar för världen och njuta av livet

Författare: Annika Spalde, Pelle Strindlund

Det här är en bok för dig som letar efter alternativ till den hos oss dominerande livsstilen. Kanske har du tröttnat på konsumtionssamhället? ­Kanske skulle du vilja trappa ner lönearbetet och njuta mer av livet? Kanske vill du bidra till att lösa tidens stora frågor?

Att låta etiska perspektiv bli viktiga behöver inte alls hindra oss från att leva tillfreds­ställande liv. Det är tvärtom, menar Annika Spalde­ och Pelle Strindlund! Det är just de ­alternativa ­vägarna som kan skänka oss den livsglädje och den djupare mening som konsumtionsideologin aldrig någonsin kommer att kunna ge oss.

Ett annat rike: en ickevåldsteologi

Författare: Annika Spalde

Vad innebär det att följa Jesus i en värld av våld och orättvisor? Profeten från Nasaret visar på en livsstil som går tvärsemot samtidens normer; han uppmanar oss att förlåta istället för att hämnas, att älska fiender istället för att hysa illvilja mot dem och att gripa in mot förtryck istället för att slå bort blicken.
Ett annat rike vill hjälpa oss att upptäcka den gåva som ickevåld är. Det handlar om Guds rike som en inbjudan till människor att leva en motkultur, och därigenom bli befriade från både våldsutövning och handlingsförlamning inför våld och förtryck.

Ickevåld! Handbok i fredlig samhällsförändring

Författare: Annika Spalde, Pelle Strindlund, Klaus Engell-Nielsen

1900-talet var inte bara krigens och fasornas århundrade. Det var också århundradet då den fredliga kampen segrade, i fall efter fall – exempel är kampen för den allmänna rösträtten, befrielserörelsen i Indien, medborgarrättsrörelsen i USA och den polska fackföreningsrörelsen Solidaritet. Också i Sverige har ickevåldskampanjer lämnat avtryck. Den svenska demokratin växte fram bland annat tack vare fredlig massolydnad. Almarna står kvar i Kungsträdgården tack vare de stockholmare som 1971 klättrade upp i dem och förhindrade politikernas beslut.

I vänliga rebellers sällskap: Kristet ickevåld som konfrontation och ömhet

Författare: Annika Spalde, Pelle Strindlund

Konfrontation med förtrycket och ömhet för alla – det är en livshållning som evangeliernas Jesus anvisar och som förvaltas av vår tids vänliga rebeller. ”Att praktisera ickevåld är ett sätt att vara kristen”, hävdar författarna i denna bok. ”Istället för att bara uttrycka vårt missnöje med orättvisor bör vi aktivt ingripa mot dem. Också när det innebär att vi måste förändra våra liv.”

Varje varelse ett Guds ord: Omsorg om djuren som kristen andlighet

Författare: Annika Spalde, Pelle Strindlund

Fornkyrkliga ökenmunkar, medeltida helgon, mystiker, nunnor och alldeles vanliga fromma människor – många kristna har genom århundradena ställt sig på djurens sida, drivna av övertygelsen att både människor och djur är Guds älskade varelser.
Varje varelse ett Guds ord är en bok om att vara kristen, där författarna reflekterar över hur kristen tro och kristet liv idag skulle se ut om vi tog till oss tanken att alla varelser är Guds barn.
Att utsträcka sin medkänsla till djuren är ett sätt att leva ett moraliskt gott liv, menar de, men det är också en övning i kristen andlighet. En människa som bejakar medlidandet öppnar sig för det gudomliga mysteriet.

"Bokens outtröttliga tro på kärleken som livsstil blir ett ledljus för mig".

Jesus och ickevåld: bidrag till antologi

Författare: Annika Spalde

I början av 2006 gav Kristna Fredsrörelsen ut en bok för att stimulera till reflektion kring ickevåld bland kristna och andra. Den heter Jesus och ickevåld, och innehåller bidrag från nio personer från Sverige, Palestina, USA och Sudan. På baksidan skriver bokens redaktör Klaus Engell-Nielsen om ickevåldets väg: "Det är en väg av sårbart risktagande, aktiv solidaritet och motstånd mot allt som är livsfientligt. Det är också en väg av ansvar, omsorg och kärlek i vardagligt handlande."
Under länken nedan finns den text som jag bidrog med: Kärleksfull olydnad.

Panenteism: en teologi med framtiden för sig

Författare: Annika Spalde

Panenteism innebär i korthet en tro på att Gud bor i skapelsen och skapelsen i Gud. Ett växande antal teologer betecknar sig som panenteister. Men varför är begreppet så okänt? Och vad får denna teologi för konsekvenser när det gäller hur vi ser på människor, djur och natur? Under länken nedan finns en text om panenteism som jag skrev som tentamen under en kurs i religionsvetenskap vid Umeå Universitet.