Guds brinnande hjärta

om Gud som skapelsens centrum och hjärta

"I princip ända från kristendomens begynnelse var kristen teologi så rädd för att hamna i panteism att den, i praktiken, glömde bort Guds närvaro i skapelsen" skriver Sean McDonagh i boken Passion for the Earth.
Detta är tyvärr sant. Men det finns också många texter, från kyrkofäder och andra, som bekräftar gudomlig närvaro i allt. "Så som själen bor i kroppen bor Gud i världen" skrev till exempel Thomas av Aquino. Panteism är svår att förena med kristen tro, men panenteism; det är teologin som vi behöver idag. Panenteism: Gud är närvarande i skapelsen men samtidigt större än den. Gud är i skapelsen och skapelsen i Gud.

En mystiker som brann för att förmedla visionen om Gud i allt skapat var jesuiten Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). Han arbetade som geolog och hade sedan barndomen en kärlek till det materiella, det jordiska. Han led av den uppdelning av livet i andligt och världsligt som genomsyrade undervisningen på prästseminariet. Men en dag såg han och förstod att allt - ande och materia - är delar av samma kosmiska väv. Det blev en befrielse som ledde till stor kreativitet i hans tänkande. Tyvärr var inte katolska kyrkan redo för hans tankar. Vatikanen förbjöd honom att publicera sina texter. Idag når de dock fram till allt fler, och hans betydelse ökar.
För Teilhard är Kristus inkarnerad inte bara i Jesus utan i varje varelse, i varje cell, i varje atom. I det innersta av allt skapat är han närvarande. Detta är tron på den kosmiske Kristus, en bortglömd teologi i våra kyrkor idag. Det är inte något som Teilhard kom på själv. Bland annat inspirerades han av aposteln Paulus som i Kolosserbrevet skriver om Kristus "i honom skapades allt i himlen och på jorden ... allt är skapat genom honom ... allting hålls samman i honom."
Kristus är världens hjärta, en "glödande masugn" i universums centrum. Det är som om en gudomlig kärlekseld brinner i centrum av allt skapat, skriver Teilhard. Vilken glödande andlighet!

The World as the Body of Goddess/God: text av Carol P Christ

Författare: Christ

Teologer som är inspirerade av processfilosofi är ofta angelägna om att minska avståndet mellan Gud och skapelsen. "Gud är relation i första hand" menar man, och betonar hur Gud inom sig upplever det som varje varelse på jorden upplever. En bild som används av dessa teologer för att beskriva förhållandet mellan Gud och världen är den av världen/universum som Guds kropp. Den kan hjälpa oss att förstå hur intimt och nära det som sker i världen är för Gud, lika nära som mina kroppsdelar är för mig.

Spirit of Fire: essä om Teilhards andlighet

Författare: Ursula King

En av de som gjort mest för att sprida Teilhards andlighet är Ursula King (professor i teologi, University of Bristol). Hon har i ett flertal böcker beskrivit olika aspekter av hans skapelseorienterade kristna vision. Följande text, ursprungligen grunden för ett föredrag i Philadelphia år 2005, har hon generöst gett till viacordis.se. Det är en genomgång av tre begrepp som var centrala för Teilhard: "the cosmic", "the human" och "the Christic". Det är en rätt lång text, så skriv gärna ut den och läs på papper.